Różnica między kredytem a pożyczką?

Różnica między kredytem a pożyczką?

4 października 2018 0 By Aleksander Czarnecki

Roznica miedzy kredytem a pozyczka

Pojęcia kredytu i pożyczki, bardzo często używamy jako zamienników. Zapewne można jeszcze spotkać ludzi przekonanych o tym, że kredyt i pożyczka są jednym i tym samym instrumentem finansowym, który można nazywać dwojako. Nic bardziej mylnego – działają one w podobny sposób, jednak skutki prawne, jakie wywołują nie są takie same.

Kwestią, która łączy te dwie – nazwijmy to, usługi, jest powstanie zobowiązania. To cecha wspólna, obok której istnieje co najmniej kilka, niezwykle istotnych różnic.

Regulacje prawne usług kredytowych i pożyczek

Regulacje prawne są pierwszą i chyba najistotniejszą kwestią, określającą funkcjonowanie pożyczek i kredytów. Sposoby udzielania kredytów, ich zasady, formy wnioskowania etc., określa ustawa nazywana Prawem Bankowym, natomiast umowy pożyczek, sposoby ich zawierania, działania itd., regulują z kolei przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jest to bardzo istotne chociażby z tego względu, że jednoznacznie wynika z tego, że kredyty mogą być udzielane jedynie przez Instytucje, natomiast pożyczki, mogą być usługami świadczonymi przez osoby prywatne.

 Forma zawarcia umowy kredytu a sposoby zawierania umów pożyczki

Kolejną, bardzo istotną sprawą, jest forma w jakiej należy zawrzeć umowę, by mogło zostać uznane poprawne jej zawarcie, wywołujące skutki prawne. W przypadku kredytu, niezbędne jest zawarcie umowy kredytowej w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku, umowa nie będzie mogła zostać uznaną za obowiązującą. Taki sposób zawierania umów o kredyt wymagany jest przez ustawę Prawo Bankowe, która mówi, że w takiej umowie należy również zawrzeć szczegółowe informacje na temat rat kredytu, terminów ich spłat, konsekwencji w przypadku opóźnień w spłacie oraz kwestie odsetek.

Co się tyczy zaś umowy pożyczki – umowa w formie pisemnej jest wymagana jedynie w przypadku, gdy wartość pożyczki przekracza kwotę 500 złotych. W sytuacji, gdy w grę wchodzą niższe kwoty, umowa pożyczki może być zawierana w formie ustnej.

Koszty kredytu a koszty pożyczki

W przypadku umowy pożyczki, można napotkać na sytuację, gdy osoba, firma lub instytucja pożyczająca pieniądze, nie będą żądać żadnych dodatkowych opłat za udzielenie pożyczki. Tak więc pożyczka może zostać udzielona bezpłatnie, co nie ma nigdy zastosowania w przypadku kredytu. Umowy kredytowe są bowiem zawsze odpłatne i obarczone różnymi dodatkowymi kosztami jak m.in. prowizje czy odsetki.

W jakiej formie musi zostać udzielony kredyt, a jakie formy przewidziane są dla pożyczek?

Kredyt udzielany przez instytucję bankową, zawsze ma formę przelewu bankowego, przesyłanego na numer konta, podany przez osobę wnioskującą o przyznanie kredytu. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie uzyskania pożyczki nie ma takiego wymogu. Środki pieniężne w formie pożyczki, mogą być udzielane zarówno w formie przelewu środków pomiędzy rachunkami bankowymi Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy, jak również mogą one zostać przekazane w formie gotówkowej.

Kredyt i pożyczka a ich formy własności

Zdecydowaną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest fakt, że w momencie przekazania środków pieniężnych w formie pożyczki, pieniądze te stają się własnością Pożyczkobiorcy. To on jest pełnym ich dysponentem i może je przeznaczyć na dowolny cel, bez względu na okoliczności pobrania pożyczki czy ich formę etc. Środki finansowe otrzymane w ramach pożyczki – co bardzo ważne – mogą ulec umorzeniu, a w przypadku kredytu nie ma o tym mowy. Środki otrzymane z kredytu są jedynie teoretycznie własnością Kredytobiorcy, w pełni będą należeć do niego w momencie, kiedy kredyt zostanie spłacony w całości, wraz z odsetkami. W przypadku kredytu nie ma możliwości umorzenia go, jest to zobowiązanie obligatoryjne!

Bardzo istotną kwestią jest także to, że środki pieniężne udzielane w formie kredytu są własnością Klientów banku, jaki tego kredytu udziela, natomiast w przypadku pożyczki, pieniądze muszą być własnością Pożyczkodawcy.

Przeznaczenie środków – czy kredyt i pożyczka muszą mieć określony cel?

W przypadku kredytu hipotecznego, jest on udzielany tylko i wyłącznie na zakup mieszkania, domu lub działki. Nie ma możliwości wzięcia kredytu hipotecznego celem zakupu samochodu, elektroniki, sfinansowania podróży i innych rzeczy. Tak samo sprawa ma się z kredytem gotówkowym, który również udzielany jest na konkretny cel, który nie może zostać zmieniony bez poinformowania o tym banku udzielającego kredytu oraz jego przyzwolenia. W razie ich braku, na nieuczciwym Kredytobiorcy ciążą sankcje, jakimi może być konieczność natychmiastowego zwrotu całości pożyczonej kwoty.

Inaczej sprawa ma się ze środkami finansowymi, otrzymanymi w ramach umowy pożyczki. Według przepisów Kodeksu Cywilnego, w momencie otrzymania środków pieniężnych od Pożyczkodawcy, to Pożyczkobiorca staje się ich właścicielem i jedynym dysponentem, co charakteryzuje się przywilejem możliwości przeznaczenia jej na dowolny cel. Chcesz wiedzieć, jak odstąpić od umowy pożyczki? Sprawdź.

Jak możemy powyżej zobaczyć, pomiędzy kredytem a pożyczką, istnieje diametralna różnica. Pożyczki są usługami mniej sformalizowanymi i bardziej przystępnymi dla osób prywatnych, natomiast wszelkie działania związane z kwestią kredytów są ściśle regulowane przez przepisy Prawa Bankowego, a kwestie ich udzielania, wnioskowania, spłaty etc., są o wiele bardziej skomplikowane.