Pożyczka na weksel: weksel płatniczy, zabezpieczający i obiegowy?

Pożyczka na weksel: weksel płatniczy, zabezpieczający i obiegowy?

14 grudnia 2020 0 By Aleksandra Czarnecka

Weksel to nic innego jak papier wartościowy, którego rolą jest zabezpieczenie warunków umowy zawartej pomiędzy jej stronami. Na współczesnym nam rynku finansowym, jego głównym zadaniem jest zwiększenia bezpieczeństwa umów, których przedmiotem jest obrót pieniędzmi. Podpisany przez jedną ze stron umowy weksel gwarantuje terminową spłatę zobowiązania. Weksel może być również używany jako środek płatniczy, zabezpieczenie lub środek obiegowy. 

Wszystkie funkcje weksla

Weksel: płatniczy, zabezpieczający i obiegowy różnią się funkcjami:

  • weksel płatniczy – za jego pośrednictwem otrzymuje się kredyt lub pożyczkę
  • weksel zabezpieczający – gwarantuje spłatę zadłużenia w określonej kwocie i uzgodnionym terminie
  • weksel obiegowy – to możliwość przekazania/zapłaty określonej kwoty stronie trzeciej, pod postacią weksla i w ten sposób przeniesienie na nią zobowiązania własnego długu

Pożyczka na weksel ułatwia egzekucję 

Pożyczka na weksel to jeden z produktów finansowych. Umowa pożyczki  zawierana jest pomiędzy osobami prywatnymi. Weksel w tym przypadku ma za zadanie uregulowanie zasad przepływu pożyczonej kwoty pomiędzy stronami umowy. Z jednej strony weksla występuje prywatny inwestor, z drugiej pożyczkobiorca. Taka forma pożyczki jest dopuszczalna przez prawo finansowe, a inwestorzy często ogłaszają się oficjalnie, najczęściej w internecie. 

Jako pożyczka całkowicie prywatna ostatecznym decydentem w kwestii wysokości kwoty, warunków spłaty i realizacji całego procesu pożyczki na weksel jest pożyczkodawca. A to oznacza, że jego klientem może być każdy potencjalny pożyczkobiorca, który nie chce lub nie może zwrócić się po pożyczkę do banku. Pożyczka na weksel to produkt finansowy skierowany do osób zadłużonych czy też z negatywną opinią BIG i BIK. Prywatni inwestorzy decydują się na tego rodzaju transakcje, ponieważ weksel jest czytelnym i niewnoszącym żadnych wątpliwości produktem, stanowiącym podstawę do egzekucji sądowej. Chyba że pożyczkobiorca staje się niewypłacalny. 

Umowa pożyczki na weksel

Pożyczka, której zabezpieczeniem jest weksel wymaga spisania umowy cywilnoprawnej. Im więcej zawrze się w niej regulacji, tym będzie ona bardziej przejrzysta i mniej problematyczna w przyszłości. Umowa zawiera informacje o kwocie pożyczki, określa termin jej zwrotu oraz tryb postępowania na wypadek opóźnienia i zwłoki w jej spłacie. W przypadku pożyczki na weksel można skorzystać z samego dokumentu weksla, jednak nie ma na nim miejsca na doprecyzowanie wszystkich okoliczności. 

Aby weksel stał się ważny w świetle prawa musi zostać sporządzony na piśmie i zawierać słowo weksel.

Ponadto termin spłaty, miejsce spłaty, przyrzeczenie bezwarunkowej spłaty długu, nazwisko osoby, na rzecz której pożyczkobiorca dokona płatności oraz datę i miejsce spisania weksla. Weksel musi zostać podpisany przez wystawiającego. Jeżeli którykolwiek z powyższych elementów nie zostanie dopełniony, dokument będzie nieważny.

Jeżeli szukasz pożyczki bez konta bankowego lub z kontem zajętym przez komornik sprawdź również opcję pożyczki na czek giro.

Spisanie umowy jest szczególnie ważne, gdy strony posługują się wekslem in blanco. Chroni ona obie strony przed nadużyciami i nierzetelnością co do warunków spłaty, chociaż znacznie mocniej zabezpiecza interesy pożyczkodawcy. Zaletą weksla in blanco jest to, że nie zamraża on posiadanych aktywów. Umowa do tego rodzaju zabezpieczenia zawiera wszystkie czynniki, które mogą spowodować wezwanie do zwrotu pożyczonych pieniędzy oraz określa górną granicę pożyczki. 

W większości wypadków pożyczkobiorca decyduje się na taką formę pożyczki, gdy wyczerpał już wszystkie inne możliwości. Zaleca się, by przed podjęciem zobowiązania sprawdzić rekomendacje inwestora.