Po ilu latach przedawnia się dług?

Po ilu latach przedawnia się dług?

4 października 2018 0 By Aleksander Czarnecki

po ilu latach przedawnia sie dlugDługi i inne zobowiązania, są zmora osób i innych podmiotów, które nie są w stanie ściągnąć należnych sobie zobowiązań od dłużnika.  Dla tych drugich wybawieniem mogą być przepisy Kodeksu Cywilnego, które regulują terminy przedawnienia się zobowiązań. Czy warto jednak liczyć na to aż dług się przedawni?

Przedawnienia a egzekucja komornicza

Długi przedawnione, które ściągają komornicy, wydawałoby się, że nie są możliwe do wyegzekwowania… a jednak. Komornicy zajmują się egzekucją przedawnionych długów, a w ich kancelariach, tego typu spraw jest mnóstwo. Skąd taki stan rzeczy?

Przede wszystkim jest to kwestią faktu, że organy egzekucyjne nie posiadają informacji na temat tego, czy dana wierzytelność uległa przedawnieniu czy też nie. Zadaniem komornika jest wszczęcie procesu egzekucyjnego zaraz po tym, jak osoba będąca czyimś wierzycielem, złoży u komornika wniosek z tytułem wykonawczym.

Warto wiedzieć, że organ egzekucyjny, jakim w tym przypadku jest komornik, nie jest zobligowany do analizy, czy w określonej sytuacji istnieją jakieś przeciwwskazania do podjęcia egzekucji czy też nie. Komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej wraz z tytułem wykonawczym do sprawy, ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne, nie może przeprowadzać analiz, czy istnieje zasadność takich działań. Mówiąc prostym językiem, komornika nie powinno interesować to, czy wierzytelność jaką ma wyegzekwować jest przedawniona czy nie.

Nie jest także istotną wiedzą dla komornika to, z jakiego tytułu jest to wierzytelność, co mogłoby pozwolić mu na zasądzenie czy jest ona przedawniona czy nie (komornik nie ma prawa tego osądzać). Komornik jest jedynie zobligowany do sprawdzenia czy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego spełnia wymagania formalne, inne kwestie, jak te związane np. z przedawnieniem długu, nie powinny go obchodzić.

Brzmi to niepokojąco, jeśli jesteśmy dłużnikiem, który liczył na przedawnienie wierzytelności i tym samym na uwolnienie się od długu. Istnieje jednak możliwość wszczęcia powództwa przeciwegzekucyjnego przez sąd – wniosek o powództwo przeciwegzekucyjne musi złożyć dłużnik i wykazać ku temu widoczną inicjatywę, bowiem sądy nie mają w obowiązku analizy spraw, związanych z przedawnieniami wierzytelności.

Jeśli roszczenie potwierdzone jest prawomocnym orzeczeniem sądu, ulega ono przedawnieniu po dziesięciu latach od uprawomocnienia. Co się tyczy ewentualnych odsetek – okres, po jakim ulegają przedawnieniu to trzy lata.

Po jakim okresie przedawniają się długi bankowe?

Jeśli mowa o długach bankowych i ich przedawnieniach, ta kwestia może tyczyć się przedawnienia debetu na koncie lub zadłużenia na karcie kredytowej. Z racji tego, że są to podobne, lecz jednak różniące się kwestie, zastosowanie mają tutaj dwa różne terminy przedawnień:

  • W przypadku przedawnienia się zadłużenia na koncie debetowym, okres przedawnienia wynosi dwa lata – wynika to z faktu, że roszczenia wynikające z umów rachunków bankowych, ulegają przedawnieniu po upływie okresu dwóch lat od terminu upływu wymagalności spłaty debetu, a debet na koncie jednoznacznie wynika z umowy rachunku bankowego.
  • W przypadku zadłużenia karty kredytowej, Kodeks Cywilny wyraźnie mówi, że przedawnienie tego typu zadłużenia mija po upływie okresu trzech lata od daty, w którym minął termin spłaty długu.

Długi spadkowe i terminy ich przedawnień

Długi spadkowe są kolejnym elementem, które ulega przedawnieniu. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, osoba otrzymująca spadek ma sześć miesięcy na odrzucenie go. W razie niezrobienia tego, domyślnie uznawanym jest, że osoba ta spadek przyjmuje wraz z całym jego obciążeniem, czyli również ze zobowiązaniami spadkodawcy. Obecne przepisy wyglądają nieco inaczej, niż obowiązujące jeszcze niespełna 3 lata wstecz, kiedy to spadkobiorca dziedziczył całość zadłużenia, w tej chwili jest ona maksymalnie równowartością otrzymanego majątku.

Co jest ważne w kwestii przedawnień długów spadkowych, termin przedawnienia jest taki sam jak należących do nich zobowiązań. W tym przypadku prawnie uznawanym jest, że zadłużenie po prostu zmienia właściciela, co nie przerywa biegu okresu zadłużenia i nie jest również równoznacznym z jego przerwaniem czy zakończeniem. Czyli dziedzicząc po kimś mandat, przedawnia się on po upływie jednego roku, w kwestii kredytu będą to trzy lata, debet na koncie bankowym – dwa lata, etc.

Przedawnienie długu wobec ZUS

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, objęte są okresem przedawnienia pięciu lat. W tym przypadku przedawnienie zobowiązania jest jednoznaczne z wygaśnięciem wierzytelności.

Warto wiedzieć, że w przypadku posiadania jakichkolwiek zaległych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, można wnioskować do ZUS-u o odroczenie daty płatności lub – jeśli okaże się to pomocne, o rozłożenie długu na raty. W takim przypadku bieg okresu przedawnienia ulega zatrzymaniu. Jest to tak zwany moment zawieszenia biegu okresu przedawnienia wobec należności względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po którego upływie następuje kontynuacja biegu okresu przedawnienia.

Podsumowanie

Przepisy ustalające okres przedawnienia konkretnych zobowiązań, stanowią różnie, w zależności od rodzaju zobowiązania. Aby być na bieżąco z okresami przedawnień interesujących nas zobowiązań, należy na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w polskim prawie, bowiem tego typu przepisy dość często ulegają zmianom. Jesteś zainteresowany dodatkową wiedzą finansową? Zadłużenie ZUS- jak sprawdzić?