Jak sprzedać dług?   

Jak sprzedać dług?  

11 października 2018 0 By Aleksander Czarnecki

W sytuacji, kiedy próby wyegzekwowania długu od dłużnika są nieskuteczne, wierzyciel może skorzystać z możliwości sprzedaży długu do firmy zajmującej się skupem zobowiązań. Daje to możliwość odzyskania płynności finansowej wierzyciela. Sprzedaż wierzytelności jest bowiem dzisiaj możliwa przy wykorzystaniu licznych narzędzi finansowych oraz prawnych.

Jaki dług można sprzedać?

Wśród wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży są przede wszystkim te, które mimo posiadania tytułu wykonawczego i skierowania sprawy do sądu nadal nie zostały zwrócone.  Firmy windykacyjne skupują wyłącznie pakiety zaległych zobowiązań od podmiotów prawnych, takich jak banki czy przedsiębiorstwa. Nie skupują oni natomiast pojedynczych wierzytelności będących w posiadaniu anonimowych osób fizycznych oraz takich, które nie zostały zabezpieczone. Dzięki zakupowi pakietu zobowiązań możliwa jest bowiem dywersyfikacja ryzyka, które w przypadku jednej wierzytelności staje się bardzo wysokie. Oferty sprzedaży wierzytelności zaczynają się nawet od 80% ich wartości.  Jednak ich skup odbywa się w cenach od 0,5% do maksymalnie 40% wartości.

Kto kupi naszą wierzytelność?

Chcąc sprzedać wierzytelność, można skontaktować się bezpośrednio z firmą zajmującą się skupem długów. Jednak bardziej skuteczną metodą będzie ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności na ogólnodostępnej giełdzie wierzytelności. Należy wcześniej dobrze przekalkulować jej cenę, od której w dużej mierze będzie zależeć czy uda się ją z powodzeniem sprzedać. Istnieje tutaj duża szansa, że wierzytelność kupią inni przedsiębiorcy będący kontrahentami dłużnika.

W ten sposób zalegając wobec niego z  zapłatą długów, mogą spłacić część zaciągniętych chwilówek przez internet i w ten sposób zmniejszyć dotychczasowe zobowiązania wobec niego. Innym sposobem jest znalezienie kompetentnej firmy windykacyjnej, która podejmie się odzyskania wierzytelności poprzez zabezpieczenie sprawy tytułem wykonawczym oraz dotrze do niezbędnych informacji poprzez odpowiedni wywiad środowiskowy. Może to wiązać się z niską ceną sprzedaży oraz długim czasem oczekiwania, jednak jest jedną z metod na odzyskanie części wierzytelności.

Cesja wierzytelności

Jednym ze sposobów sprzedaży długów jest cesja wierzytelności. Cesja przeprowadzana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, w myśl której zmianie ulega wierzyciel, a więc osoba egzekwująca należność od dłużnika. Zasady cesji regulują zapisy art. 509-516 Kodeksu Cywilnego.  Zobowiązanie jakie powstało między wierzycielem, a dłużnikiem daje wierzycielowi prawo do domagania się swoich należności, na dłużnika z kolei nakłada obowiązek spłacenia długu w określonym terminie.  Na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego możliwa jest zmiana wierzyciela bez zgody dłużnika, z wyłączeniem sytuacji kiedy umowa zawarta między nimi stanowi inaczej.  Wobec tego wierzycielem może stać się inna osoba bądź podmiot prawny, taki jak firma skupująca długi. 

Zmiana wierzyciela następuje poprzez zawarcie umowy cesji wierzytelności. W wyniku tego zobowiązanie pozostaje w takiej samej formie, dług dłużnika pozostaje również nie ulega zmianie , zmienia się tylko i wyłącznie osoba na rzecz której ma go spłacić. Skutki prawne powoduje jednak zawiadomienie dłużnika o zmianie wierzyciela. Może on bowiem nadal korzystać ze swoich praw i przedstawiać zarzuty wobec nowego wierzyciela , w taki sam sposób jak wobec pierwotnego. Forma umowy o dokonanie cesji wierzytelności może być dowolna, jednak w przypadku kiedy umowa sprzedaży długów była zawarta w formie papierowej, umowę o przeniesieniu wierzytelności warto także sporządzić na piśmie.

Ograniczenia cesji wierzytelności

Istnieją trzy ograniczenia, które uniemożliwiają dokonanie cesji wierzytelności wynikające z zasad ogólnych praw dotyczących zobowiązań zawartych  w przepisach Kodeksu Cywilnego. Pierwszym z nich są ograniczenia wprowadzone odpowiednimi ustawami dotyczącymi prawa do wynagrodzenia za pracę, prawa pierwokupu, prawa dożywocia, odszkodowania za szkodę na osobie itp. Drugim ograniczeniem są zastrzeżenia umowne. Strony mogą bowiem zastrzec w umowie brak możliwości zmiany wierzyciela, co staje się korzystne na rzecz dłużnika. Ostatnim zastrzeżeniem do zawarcia umowy o przelew wierzytelności są właściwości wynikające z zobowiązania. Są one związane przede wszystkim ze świadczeniami o charakterze osobistym jak w przypadku roszczeń dotyczących ochrony dóbr osobistych. Jesteś zainteresowany dodatkową wiedzą? Zobacz, jak sprawdzić długi osoby zmarłej.

Giełda długów

Oprócz tradycyjnego sposobu sprzedaży długów, a więc umowy cesji wierzytelności można skorzystać także z giełdy długów, nazywanej także giełdą wierzytelności. Stanowi ona swego rodzaju rejestr informacji o charakterze gospodarczym, dotyczącym oferowanych do sprzedaży różnego rodzaju wierzytelności. Staje się ona bardzo popularnym narzędziem, które pozwala na odzyskanie należności. Z serwisu korzystają nie tylko wierzyciele oferujący sprzedaż długów czy instytucje windykacyjne skupujące długi. Giełda długów jest również bardzo dobrym źródłem informacji dla przedsiębiorców. Na postawie informacji zamieszczonych w serwisie mogą oni sprawdzać wiarygodność swoich kontrahentów.