Oszczędzaj i inwestuj

Lokata z funduszem EQUES SFIO

 • Oprocentowanie lokaty na 3 miesiące6% w skali roku
 • Minimalna kwota Pakietu: 10 000 zł,
 • Podział środków lokowanych w Pakiecie: 50% na lokatę /50% na wybrany fundusz
 • Możliwość zwiększenia zysku poprzez inwestycję w wybrane subfundusz: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji
Umów się z doradcą
O lokacie

Wyższe oprocentowanie

Myślisz o tym, aby w dobie spadających stóp procentowych znaleźć dla swoich oszczędności ciekawą alternatywę? Teraz w Meritum poza tradycyjnymi produktami oszczędnościowymi, jakim są Konto Oszczędnościowe i lokata internetowa dajemy Ci dodatkowe perspektywy dla Twojego kapitału.

Czym jest Pakiet Lokaty z Funduszem EQUES SFIO?

Pakiet to połączenie dwóch różnych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności: 3-miesięcznej, nieodnawialnej lokaty oprocentowanej 6% w skali roku i inwestycji w wybrany jeden z dostępnych subfunduszy: EQUES AKCJI i EQUES AKTYWNEJ ALOKACJI działających w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Składając jedną dyspozycję Klient wybiera jednocześnie dwie różne formy lokowania oszczędności. Wpłacone bowiem na poczet Pakietu środki dzielone są na dwie równe części, z których jedna trafia na lokatę, a druga jest przeznaczona na inwestycję. Po zakończeniu lokaty, środki (kapitał + odsetki netto) trafiają na rachunek, który posłużył do zasilenia Pakietu. Inwestycja w fundusze natomiast jest bezterminowa i można z niej zrezygnować w dowolnej chwili składając w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych zlecenie odkupienia jednostek. Przed złożeniem wniosku o Pakiet należy zapoznać się min. z Komunikatem, który zawiera podstawowe informacje na temat oferowanego produktu, w tym o opłatach ponoszonych przez Klienta.

Dlaczego warto?

Wysokie, w porównaniu do standardowych ofert, oprocentowanie lokaty połączone z potencjalną możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na wybranym subfunduszu, czyni z Pakietu bardzo ciekawą formę lokowania oszczędności. Zysk z części inwestycyjnej nie jest gwarantowany i jest uzależniony od wyników wybranego subfunduszu. Nie jest wymagane posiadanie rachunku w Meritum Banku.

EQUES AKCJI

Typ: Subfundusz akcji polskich uniwersalnych
Charakterystyka subfunduszu:

 • Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości wszystkich aktywów;
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w akcje polskich spółek;
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji;
 • W celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego;
 • Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów chcących uzyskać znaczące wzrosty wartości swoich inwestycji oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Sprawdź aktualną wycenę na stronie Towarzystwa.


EQUES Aktywnej Alokacji

Typ:  Subfundusz elastycznego inwestowania w akcje i obligacje

Charakterystyka subfunduszu:
 • Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje aby maksymalizować wzrosty wartości inwestycji;
 • Subfundusz może przejściowo lokować nawet 100% wartości aktywów w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji;
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w akcje polskich spółek oraz polskie dłużne papiery wartościowe o różnych terminach zapadalności;
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji;
 • Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania ich środkami, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz wydłużony horyzont inwestycyjny.

Sprawdź aktualną wycenę na stronie Towarzystwa.EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego lub podobnego do osiągniętego dotychczas, wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki oparte są wyłącznie na danych historycznych. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami i uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa Funduszu zawarty jest w prospekcie informacyjnym. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w biurze w Warszawie, w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz na niniejszej stronie internetowej Banku www.meritumbank.pl.
Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny wnikliwie zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu, w szczególności w zakresie dotyczącym czynników ryzyka, wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych, wysokości kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że informacje dotyczące obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji zawarte w prospekcie informacyjnym mają charakter ogólny oraz ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Meritum Bank ICB S.A dokłada niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone na stronie internetowej były rzetelne.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w zakresie nabycia tytułów uczestnictwa Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego odpowiedniego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Prospekt funduszu zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z inwestycją. Wykorzystanie przez Klienta informacji zamieszczonych w niniejszym materiale, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na ryzyko Klienta.Jak założyć

W celu zawarcia Umowy Pakietu wypełnij formularz i  umów się z Doradcą.


Od dnia przelewu środków na poczet Pakietu do dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa mijają około trzy dni robocze. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów nabywania jednostek można znaleźć w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Wraz z Umową Pakietu zostanie zawarta Umowa o korzystanie z  Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego  EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Po zalogowaniu do Serwisu można uzyskać wszystkie informacje na temat stanu swojego Rejestru oraz złożyć zlecenia konwersji i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, dokonać zmiany danych osobowych itp.

Dokumenty do pobrania